جدول پخش آثار جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادنا

مکان های اکران

1-فرهنگسرای رسانه     هفت تیر     پارک لاله

2- مجتمع تجاری الماس شرق       خیام شمالی ، میدان بهارستان

سه شنبه 26 دیماه  1396

 صبح ساعت 10 تا  1396

1- چنگور                                        ساعت 10:10 دقیقه لغایت 10:35 دقیقه

2- سجده بر باد                              ساعت 10:35 دقیقه لغایت 10:44 دقیقه

3- تصفیه خانه شماره چهار مشهد ساعت 10:45 دقیقه لغایت 10:56 دقیقه

4- پسرم                                       ساعت 11 لغایت ساعت      11:32 دقیقه  

5-  ماجرای دشت مغان                ساعت 11:33 دقیقه لغایت 12:20 دقیقه 

نمایش فیلم ها در عصر روز سه شنبه 26 دیماه 1396

6- مسافر                                    ساعت  16  لغایت   ساعت  16:5 دقیقه

7-طلوع در زمستان                    ساعت 16:06 دقیقه لغایت 16:36 دقیقه

8-باران آهسته می بارد              ساعت 16:37 دقیقه لغایت 16:52 دقیقه

9-مارلون                                   ساعت 16:53 دقیقه لغایت 17:6  دقیقه

10-مایه ی حیات                       ساعت 17:7 دقیقه لغایت  17:12 دقیقه

11-شفاخانه حضرت                  ساعت 17:12 دقیقه لغایت 18:8 دقیقه

12-هاوار مه لوچگان                 ساعت 18:9 دقیقه لغایت 18:12 دقیقه

13-پویا نمایی،پدر                      ساعت18:13 دقیقه لغایت 18:16 دقیقه

14-زندگی با طعم بیسکویت     ساعت 18:17 دقیقه لغایت 18:33 دقیقه

15-سازنده رود                            ساعت 18:34 ذقیقه لغایت 19:4 دقیقه

16- پویا نمایی ، توهم آمریکایی ساعت:19:5 دقیقه لغایت 19:10 دقیقه

17-بدون لک                              ساعت 19:11 ذقیقه لغایت 19:36 دقیقه

18-قاب                                     ساعت 19:37 دقیقه لغایت 19:52 دقیقه

19:قابلمه                                  ساعت 19:53 دقیقه لغایت 19:57 دقیقه

چهار شنبه صبح 27 دیماه 1396

20-مثبت 13                                   ساعت 10 لغایت 10:17 دقیقه

21- سه سال و سه ماه و دو روز     ساعت 10:18 دقیقه لغایت  10:45 دقیقه

22- پویا نمایی مترسک ها در باد    ساعت 10:46 دقیقه لغایت 10:52 دقیقه

23-به کجا می رویم                       ساعت 10:53 دقیقه لغایت 11:10 دقیقه

24- تیشه روزگار                           ساعت 11:12 دقیقه  لغایت 11:17 دقیقه

25- تا فردا                                   ساعت:11:18 دقیقه لغایت 11:22 دقیقه

26-درنگ                                     ساعت 11:23 دقیقه لغایت 11:25 دقیقه

27- سربازها لک لک ها را دوست دارند   ساعت 11:26 دقیقه لغایت 11:33 دقیقه

28- مرضیه                                 ساعت 11:34 دقیقه لغایت  12:4 دقیقه

29- پویا نمایی بالانس                ساعت 12:5 دقیقه لغایت 12:8 دقیقه 

30- مشق کویر                           ساعت 12:09 دقیقه لغایت 12:25 دقیقه

31- مونالیزا                                ساعت 12:26 دقیقه لغایت 12:41 دقیقه

32- فراموشی                             ساعت 12:42 دقیقه لغایت 12:57 دقیقه

چهار شنبه عصر 27 دیماه 1396

33- خون زمین                         ساعت 16 لغایت 16:25 دقیقه

34-باوانی                                ساعت 16:26 دقیقه 16:55 دقیقه

35- بادیه نشین                       ساعت 16:56 دقیقه لغایت 17:7 دقیقه

36- مامور                               ساعت 17:8 دقیقه لغایت 17:38 دقیقه

37- بازی                                 ساعت 17:39 دقیقه لغایت 17:51 دقیقه

38-بازگشت                            ساعت 17:52 دقیقه لغایت 18:17 دقیقه

39- خانه سفید                       ساعت 18:18 دقیقه لغایت 18:38 دقیقه

40-سوچی مشهد                  ساعت 18:39 دقیقه لغایت 18:51 دقیقه

شنبه صبح  30دیماه 1396

- خانه سفید                                   ساعت 10:00 لغایت 10:20 دقیقه  

- قاب                                  ساعت10:21 دقیقه لغایت 10:36 دقیقه

- بدون لک                           ساعت 10:37 دقیقه لغایت 11:02 دقیقه

-قابلمه                                ساعت 11:03 دقیقه لغایت 11:07 دقیقه

- باوانی                               ساعت 11:08 دقیقه لغایت 11:37 دقیقه

- به کجا می رویم                            11:38 دقیقه لغایت 11:55 دقیقه

- مارلون                                        11:56 دقیقه لغایت 12:09 دقیقه

- باران آهسته می بارد                      12:10 دقیقه لغایت 12:25 دقیقه 

- مرضیه                                       12:25 دقیقه لغایت 13:05 دقیقه

شنبه بعد از ظهر 30 دیماه 1396

-  مامور                                                    16 لغایت 16:30 دقیقه

- بادیه نشین                                 16:31 دقیقه لغایت 16:48 دقیقه

- مشق کویر                                 16:49 دقیقه لغایت 17:05 دقیقه

- قابلمه                                       17:06 دقیقه لغایت 17:10 دقیقه

- قاب                                         17:11 دقیقه لغایت 17:26 دقیقه

- بدون لک                                   17:27 دقیقه لغایت 17:52 دقیقه

- فراموشی                                  17:53 دقیقه لغایت 18:08 دقیقه

-بالانس                                       18:09 دقیقه لغایت 18:12 دقیقه

- توهم آمریکایی                          18:12 دقیقه لغایت 18:17 دقیقه

- مونالیزا                                    18:18 دقیقه لغایت  18:33 دقیقه

- سربازها لک لک ها را دوست دارند    18:33 دقیقه لغایت 18:40 دقیقه

- تا فردا                                               18:40 دقیقه لغایت 18:44 دقیقه

-درنگ                                                  18:44 دقیقه لغایت 18:46 دقیقه

- تیشه روزگار                                        18:46 دقیقه لغایت 18:51 دقیقه

-زندگی با طعم بیسکوییت                        18:51 دقیقه لغایت 19:7 دقیقه 

- سه سال و سه ماه و دو روز                   19:7 دقیقه لغایت 19:34 دقیقه

- مسافر                                              19:34 دقیقه لغایت 19:39 دقیقه    

- مترسک ها در باد                                19:39 دقیقه لغایت 19:45 دقیقه

-بازی                                                  19:45 دقیقه لغایت 19:57 دقیقه

-مایه ی حیات                                       19:57 دقیقه لغایت 20:02 دقیقه

دوشنبه صبح 2 بهمن ماه 1396

-مثبت 13                                             10:00دقیقه لغایت 10:17 دقیقه

- خون زمین                                         10:17 دقیقه لغایت 10:23 دقیقه

- سوچی مشهد                                    10:23 دقیقه لغایت 10:25 دقیقه

-تصفیه خانه شماره چهار مشهد               10:25 دقیقه لغایت 10:36 دقیقه

- طلوه در زمستان                                10:36 دقیقه لغایت 11:06 دقیقه

- پدر                                                  11:07 دقیقه لغایت 11:10 دقیقه

- پسرم                                                11:10 دقیقه لغایت 11:40 دقیقه

- بازگشت                                             11:41 دقیقه لغایت 12:06 دقیقه

- سجده بر باد                                       12:07 دقیقه لغایت 12:16 دقیقه

- چنگور                                               12:17 دقیقه لغایت 12:42 دقیقه

مکان های اکران

1- فرهنگسرای رسانه    پارک لاله       میدان هفت تیر

2- مجتمع تجاری الماس شرق            خیام شمالی ، میدان بهارستان

اختتامیه جشنواره دوشنبه 1396/11/02 از ساعت 17 لغایت 19 در محل فرهنگسرای فن آوری و رسانه واقع در مشهد میدان هفت تیر پارک لاله برگزار می گردد.

 

 

جدول پخش فیلم ها