جواهری میرشهیدی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حامیان جشنواره