مجتمع تجاری الماس شرق
ازاکس
انجمن سینمای جوان ایران
حوزه هنری
شرکت آب و فاضلاب مشهد
استانداری خراسان رضوی
آرمیتاژ
لگوی بهزیستی
وزارت ارشاد
انجمن علمی دانشگاه فردوسی
موسسه فرهنگی هنری آپادانا
نشریه پنتا
موسسه جوروپیا
نشریه ره یافت های نوین مدیریت
انجمن مدیریت ایران
سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

حامیان جشنواره