یکی از معضلاتی که سینمای معاصر را تهدید می نماید فقر محتوا در آثار است که عدم شناخت و آگاهی کافی مخاطبان سینما سهم بسزایی در آن دارد .با ترویج فرهنگ فیلم نیکو بینی و معرفی شاخصه ها و ویژگی های یک اثر برجسته و هنری ذائقه مخاطبان تربیت یافته و بالطبع مخاطب اگاه به تماشای آثار سخیف نمی نشیند.