۱۲ مهرماه ۱۳۹۹ از پوستر جشنواره سینمایی آپادانا رونمایی می گردد.