موسسه فرهنگی هنری آپادانا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره ثبت 938 دایره ثبت شرکت ها ، مشهد از سال 1379 در حال فعالیت می باشد.این موسسه از بدو تاسیس بر فعالیت های آموزشی همت گمارده است.در حال حاضر مرکز آموزش تخصصی زبان های بین المللی آپادانا در خیابان صارمی است و آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا در خیابان دانشگاه می باشد.موسسه با هدف تشویق و تقویت رزومه هنرجویان مرکز سینمایی آپادانا برای اولین بار در ایران اقدام به برگزاری این جشنواره داخلی، صرفا برای فراگیران موفق خود می نماید.