شرکت آب و فاضلاب مشهد

شرکت آب و فاضلاب مشهد


دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت  آب و فاضلاب مشهد به جمع حامیان مادی و معنوی جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا پیوست.

 

 


اخبار