فاطمه رحیم زاده

فاطمه رحیم زاده


فاطمه رحیم زاده ،هنرجوی مستعد و برتر آموزشگاه سینمایی آپادانا به کادر کمیته انتخاب جشنواره سینمایی آپادانا پیوست. 

 

 


اخبار