محمد حسین باکیده

محمد حسین باکیده


محمد حسین باکیده ،کارگردان سینماو تلوزیون و از اساتید با سابقه ی سینما و آموزشگاه آپادانا به کمیته داوری جشنواره سینمایی آپادانا پیوست.
 

 

 


اخبار