دکتر وحید حجتی نیکو

دکتر وحید حجتی نیکو


دکتر وحید حجتی نیکو ،دکترای علوم ارتباطات ورسانه از سوی اسرافیل شیرازی دبیر جشنواره سینمایی آپادانابه عنوان ریاست کادر کمیته انتخاب جشنواره سینمایی آپادانا منصوب گردید.

 

 


اخبار