سید جواد سادات

سید جواد سادات


سید جواد سادات منتقد سینما به اعضا کمیته داوری جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا پیوست

 

 


اخبار