پایان دریافت آثار

پایان دریافت آثار


دبیرخانه جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا بدلیل استقبال روز افزون فیلمسازان در ارسال آثار تا شانزدهم دیماه آثار ارسالی به این دبیرخانه را دریافت می نماید.اسرافیل شیرازی ریاست جشنواره تعداد آثار ثبت شده تا این لحظه را بالغ بر 253 اثر اعلام نمود.موضوع جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا آزاد می باشد.  

 

 


اخبار