رولاپ

رولاپ


نصب رولاپ در مناطق مختلف شهر  - 311110-

میدان دانش آموز-تقاطع فرهنگ-شمال شرق-311106-

تقاطع معلم و جلال آل احمد-معلم

۳۰۱۲۲-فردوسی ۱۸-اول بهارستان  - 307202

-تقاطع جمهوری و پروین اعتصامی-چهارراه مقدم- 30949-

فکوری 29-تقاطع هاشمیه59-بوستان آسمان-30906-

وکیل آباد 54-ورودی لادن-۳۰۱۲۷میدان فردوسی-30124

-تقاطع خیام و ارشاد-خیام 30822-

ملک الشعراء بهار 29-رو به سه راه-30714

-پلیس راه باغچه-لاین وسط-ورودی شهر-پشت به شهر

 

 


اخبار