مستند آتشکده بازهور

مستند آتشکده بازهور


پنجشنبه ششم شهریورماه 1399 بازدید کارگردان و جمعی از عوامل فیلم مستند آتشکده ی بازهور بهمراه هنرجویان رشته ی بازیگری آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا از محل تصویربرداری و بررسی مکان آتشکده انجام شد.
 

 

 


اخبار