اولویت پذیرش تولیدات با موضوع فرهنگ مصرف آب

اولویت پذیرش تولیدات با موضوع فرهنگ مصرف آب


جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا از کلیه هنرمندانی که در زمینه فرهنگ مصرف و بهینه سازی و الگوسازی صرف جویی و بهره وری درمصرف آب آثاری تولید و یا در دست تولید دارند دعوت به ارائه اثار می نماید.

 

 


اخبار