اولین جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره سینمایی آپادانا

اولین جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره سینمایی آپادانا


پنجشنبه دهم مهرماه ۱۳۹۹ اولین جلسه ی شورای سیاست گذاری جشنواره سینمایی آپادانا در محل دبیرخانه رویداد نبش دانشگاه ۱۸برگزار گردید.

 

 


اخبار