سعید عباسی خیابانی

سعید عباسی خیابانی


با نظراسرافیل شیرازی دبیر جشنواره سینمایی آپادانا آقای سعید عباسی خیابانی بعنوان مسوول بخش بازرگانی جشنواره منصوب گردید.

 

 


اخبار